Anastasiya Jepsen by Fran Domínguez

Anastasiya Jepsen from Unique Models by Fran Domínguez for PSM Magazine

Full series only on PSM Magazine No. 2